Jianshuang Wu, Meng Li, Xianzhou Zhang, Sebastian Fiedler, Qingzhu Gao, Yuting Zhou, Wenfang Cao, Waseem Hassan, Mihai Ciprian Mărgărint, Paolo Tarolli, Britta Tietjen

Journal of Environmental Management,281, 111875 (Q1: IF=5.647, AIS=0.922)

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111875.