Dosarele de cazare pentru cazurile speciale vor cuprinde următoarele acte:

I. DOSARE MEDICALE:

 • Cerere;
 • Adeverinţă medicală eliberată de MEDICUL SPECIALIST VIZATĂ DE medicul de familie AL STUDENTULUI şi DE MEDICUL DISPENSARULUI STUDENŢESC (din căminul nr.8 complex studenţesc “T.Maiorescu”);
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic.

II. DOSARE SOCIALE:

A. ORFANI DE AMBII PĂRINŢI:

 • Cerere;
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic.

B. STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASE DE COPII ŞI CENTRE DE PLASAMENT :

 • Cerere;
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Adeverinţă de la centrul de plasament/casa de copii ;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic

C. STUDENTE CU COPII:

 • Cerere;
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Copie după certificatul de naştere al studentei;
 • Copie după B.I./C.I. al studentei;
 • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;
 • Dosar plic.

D. ALTE CAZURI SOCIALE:

 • Cerere în care să specifice motivul cazului social;
  • Acte doveditoare că este caz social:
   • copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor
   • copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
   • adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
   • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii şi ale părinţilor acestora, după caz: (cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (februarie, martie şi aprilie), adeverinţă de şomaj, adeverinţă de salariu net etc.
   • copie a certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş, pentru student şi fraţii acestuia);
   • copia hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)
   • adeverinţă, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei) şi ale familiei: terenuri agricole, a păduri, chirii etc.;
   • pentru student şi pentru membrii familiei acestuia, documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
   • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri decât cele declarate;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic.

E. CAZ SURORI SAU SORĂ/FRATE

 • cerere tip;
 • copii după certificatele de naştere;
 • copii după cărţile de identitate/buletine;
 • adeverinţe de student;
 • dosar plic.

III. DOSARE STUDENŢI FAMILIŞTI

 • Cerere tip;
 • Copie după B.I./C.I./paşaport soţie;
 • Copie după B.I./C.I./paşaport soţ;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie;
 • Adeverinţă student/salariat/doctorand soţ;
 • Copie după certificatul de naştere copil;
 • Dosar plic.

NOTĂ:

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

 

Comisia de repartizare a locurilor de cazare