LANSARE APEL - PNCDI IV - Programul  Resurse Umane - Subprogramul Start în cercetare - Burse de cercetare „Ștefan Odobleja”

1. Scop: Stimularea performanțelor în activitatea de cercetare a doctoranzilor și postdoctoranzilor români, prin creșterea numărului de burse de cercetare acordate pe bază de competiție, de către programe existente, recunoscute la nivel internațional.

2. -----

3. Criterii de acordare:

- În instituția gazdă există un program de burse cu finanțare internațională* , acordate pe bază de competiţie. La procesul de evaluare realizat la nivel internațional participă atât experți români, cât și experți străini;
* Se consideră neeligibile programele de burse finanţate prin Programul Cadru al Comisiei Europene şi în regim de cotutelă.

4. Durata - Durata unei burse individuale de cercetare acordată prin acest instrument de finanţare este de max.10 luni (perioada anului academic). - Fiecare program de burse se evaluează anual, decizia de continuare a finanțării fiind determinată de rezultatul evaluării și de existența finanțării internaționale.

5. Buget - Bugetul alocat acestei competiții este de maximum 7.000.000 lei, din care pentru anul 2023 este de maximum 200.000 lei.
Sprijinul financiar acordat pentru un program de acest tip, pentru fiecare bursier, este de max. 13.500 Euro, echivalent lei, la cursul de referință al BNR din momentul semnării contractului. Competiția “Burse de cercetare Ștefan Odobleja” este multianuală, cu derulare pe întreaga perioadă de implementare a Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI IV), cu aprobare anuală a MCID. Pentru un an calendaristic, bugetul competiției se va estima după aprobarea Legii bugetului de stat aferentă anului respectiv. Contractarea cererilor de finanțare admise se va face din bugetul anului respectiv, în ordinea depunerii și în limita creditelor bugetare aprobate de MCID cu această destinație.

6. Cheltuieli eligibile
- cuantumul bursei de cercetare;
- cheltuieli cu logistica și cheltuieli de deplasare conform HG 134/2011, cu modificarile și completările ulterioare;
- cheltuieli indirecte (regie) – max. 20% din bugetul total