Examene de absolvire

Adeverinţele de absolvent se eliberează începând cu data de 11 iulie 2022, pe baza cărții de identitate.

Actele de studii (adeverința de absolvire a studiilor de licență, adeverința care atestă promovarea modulului psihopedagogic Nivelul I, diploma de bacalureat și foaia matricolă din liceu) pot fi ridicate de către titular sau de către persoana împuternicită prin procură notarială.

 

SECRETARIATUL

 

 

 

Perioada de înscriere la examenul de licență/diplomă/disertație, sesiunea iunie-iulie 2022 se prelungeste până vineri 24 iunie 2022, orele 12.00

 

 

Înscrierea la examenele de licență/diplomă/disertație, sesiunea iunie-iulie 2022, se va face online conform Hotărârii B.E.F. nr. 01/02.06.2022 pe platforma dedicată:

https://www.geo.uaic.ro/absolvire/   (Tutorial înscriere online)

 

Susținerea lucrărilor de de licență/diplomă/disertație va fi în format fizic, iar un exemplar printat al lucrării se va depune în ziua examenului la secretarul de comisie.

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR PE COMISII

 

- Lista absolvenților la data de 20.06.2022 care se pot înscrie pentru susținerea examenului de licență/disertație
(Lista de mai sus a fost generată, conform regulamentului, la începutul perioadei de înscriere și nu va mai fi actualizată. Studenții care între timp devin integraliști, se pot înscrie chiar dacă nu se regăsesc pe listă.)

  - Precizări privind sesiunea septembrie 2022.

 

Referat tip Geografie
Referat tip Geologie

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ, DIPLOMĂ, DISERTAŢIE și ABSOLVIRE - 2022

Comisii

ACTE NECESARE (extras din regulament):

  1. cererea tip;
  2. lucrarea de licenţă/ diplomă/ disertaţie/ absolvire, avizată de coordonatorul științific și însoțită de Declarația privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă/ diplomă/ disertaţie/ absolvire (Anexa III);
  3. copie după certificatul de naştere;
  4. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
  5. copie după certificatul de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui / hotărâre de adopție, actul administrativ de schimbare a numelui, împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situații, conform Normelor pentru gestionarea datelor și documentelor privind examenul de finalizare a studiilor aprobate în ședința BECA din data de 10.06.2021 (dacă este cazul);
  6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire);
  7. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/ Foaia Matricolă în original (pentru examenele de disertaţie şi absolvire);
  8. Atestatul de recunoaștere a diplomelor, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licență), acolo unde este cazul;
  9. Hotărârea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin care se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior.
  10. chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului;

 

!!! Adeverința de absolvire se va elibera numai cu numele din certificatul de naștere, conform Ordinului nr. 4156/27.04.2020

 

>>> Comisii şi grafic evaluare finală Nivel I - DPPD

>>> Colocviu final DPPD

 

Hotărârea CF 2/08.02.2022 - Indicele de similitudine maxim admis

 

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geografie):

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geologie):

 

 structura sem 2 ani terminali 2