Facultatea de

Geografie și Geologie

DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT PREGĂTIȚI PENTRU PIAȚA MUNCII

 
Nou!
Pentru doctoranzi s-a prelungit perioada pana luni la 15.30 pentru ca au ramas locuri disponibile si nu s-a dorit programarea unei  alte perioade de inscrieri, ci s.a preferat prelungirea acesteia
 
 
 
Inscrierea candidatilor se face la Departamentul Doctorate-Rectorat, in perioada 9-12 octombrie 2019, intre orele 10.00 - 14.00, Corp A , Etajul II, persoana de contact: d-na Gabriela COSTIN.
 
 
 

Titlul proiectului:

DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORAT PREGĂTIȚI PENTRU PIAȚA MUNCII!

Beneficiar:

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Parteneri:

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI IAȘI
 • SC DANKE CONSULTING SRL IAȘI

Scopul proiectului:

Crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale.

Obiective specifice:

 • OS1: Atragerea celor mai buni 120 de doctoranzi şi 40 de cercetători postdoctorat în grupul țintă al proiectului în vederea dezvoltării în rândul acestora de abilități antreprenoriale și de competențe care să le crească angajabilitatea pe piața muncii (A1).
 • OS2: Creșterea calității activității de cercetare științifică desfășurate de doctoranzii și cercetătorii postdoctorat din grupul țintă prin sprijin financiar și mobilități naționale și internaționale oferite pe perioada de desfășurare a proiectului (A2, A3).
 • OS3: Crearea cadrului favorabil pentru diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării realizate de grupul țintă prin oferirea de sprijin financiar pentru participarea la cel puțin 80 de conferințe și pentru publicarea a cel puțin 160 de articole științifice în reviste indexate în baze de date internaționale pe perioada de desfășurare a proiectului (A4).
 • OS4: Creșterea angajabilității grupului țintă prin dobândirea de competențe transversale, promovarea abilităților practice/aplicative în domeniul de studii și formarea de competențe antreprenoriale corelate cu nevoile pieței muncii pentru cele 160 de persoane din grupul țintă, ale căror teme de cercetare se înscriu în domeniile de specializare inteligentă, pe perioada de derulare a proiectului (A5, A6, A7, A8)
 • OS5: Utilizarea eficientă și eficace a resurselor materiale, umane și financiare alocate proiectului în respectul principiilor legate de liberă concurență, tratamentul nediscriminatoriu și alocarea optimă a resurselor (A9, A10).

Grupul țintă:

Grupul țintă al proiectului este format din:

 • 120 de doctoranzi înmatriculați în ultimii doi ani de studii universitare de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (sau alte instituții partenere în cadrul proiectului), câte 60 de doctoranzi pentru fiecare an de studiu eligibil;
 • 40 de cercetători postdoctorat înmatriculați la studii postdoctorale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (sau alte instituții partenere în cadrul proiectului) și care dețin titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

Grupul țintă va cuprinde doar doctoranzi și cercetători postdoctorat care își înscriu cercetările domeniilor prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, cum ar fi: Biologie, Chimie, Drept, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Sociologie, Știinte ale comunicării, Științe politice, Fizică, Geografie, Geologie, Știința mediului, Informatică, Matematică, Psihologie, Științe ale educației, Istorie, în conformitate cu prevederile OM MEN nr. 5376/2017 și cu reglementările în vigoare la momentul selecției.

Atât doctoranzii, cât și cercetătorii postdoctorat selectați în grupul țintă vor fi cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

Indicatori:

Indicatori prestabiliţi de rezultat:

 • Studenți doctoranzi care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit – 100
 • Cercetători care au finalizat programe postdoctorale urmare a sprijinului primit – 35
 • Cursanți/studenți/cercetători etc. care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant – 27
 • Cursanți /studenți/cercetători etc. care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – 48

Indicatori prestabiliţi de realizare:

 • Persoane (studenți doctorat/cercetători postdoctorat) care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/postdoctorat – 160

Activități previzionate:

Activitatea 1: Selecția și contractarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat

 • Subactivitatea 1.1 Întocmirea metodologiei de selecție a grupului țintă
 • Subactivitatea 1.2: Selecția grupului țintă din rândul doctoranzilor din anii 2 şi 3 înmatriculați la solicitant și ale căror cercetări se înscriu domeniilor prioritare ale SNC 2014-2020
 • Subactivitatea 1.3: Selecția grupului țintă din rândul cercetătorilor postdoctorat înmatriculați la solicitant și ale căror cercetări se înscriu domeniilor prioritare ale SNC 2014-2020
 • Subactivitatea 1.4: Întocmirea documentelor pentru calitatea de beneficiari (contract de sprijin financiar și anexele aferente).

Activitatea 2: Acordarea burselor doctorand antreprenor și a burselor cercetator postdoctorand antreprenor

 • Subactivitatea 2.1: Redactarea și publicarea metodologiei privind furnizarea burselor doctorand antreprenor și a burselor cercetător postdoctoral antreprenor
 • Subactivitatea 2.2: Furnizarea de burse pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive (În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, cuantumul lunar al acestor burse va fi echivalentul a 400 EUR pentru doctoranzii antreprenori și echivalentul a 600 EUR pentru cercetătorii postdoctorat antreprenori.)

Activitatea 3: Furnizarea de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități naționale și internaționale

 • Subactivitatea 3.1: Redactarea și publicarea metodologiei de acces la mobilități interne și internaționale
 • Subactivitatea 3.2: Derularea mobilităților naționale și internaționale de către beneficiarii grupului țintă (Prin cererea de finanțare, au fost propuse spre finanțare din bugetul proiectului un număr de 18 stagii naționale, cu o durată medie de 7 zile, și 36 luni de mobilitate transnațională într-o țară membră a Uniunii Europene, acestea urmând a fi derulate, dacă este posibil, în condițiile încheierii unor acorduri interinstituționale.)

Activitatea 4: Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea la conferințe și publicarea de articole științifice

 • Subactivitatea 4.1: Redactarea și publicarea metodologiei de acces/evaluare/validare a participării la conferințe și de finanțare a taxei pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale
 • Subactivitatea 4.2: Participarea beneficiarilor proiectului la conferințe (Prin cererea de finanțare sunt prevăzute cel puțin 80 de participări la conferințe. Finanțarea se va face în ordinea solicitărilor.)
 • Subactivitatea 4.3: Publicarea de către beneficiarii proiectului/membrii grupului țintă de articole în reviste indexate în baze de date internaționale (Prin cererea de finanțare au fost estimate minimum 160 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale.)

Activitatea 5: Organizarea și derularea programelor de învățare prin experiență practică

 • Subactivitatea 5.1: Identificarea și derularea unor stagii practice în laboratoare/centre de cercetare cu activități specifice domeniilor de cercetare ale grupului țintă
 • Subactivitatea 5.2: Identificarea și derularea unor stagii practice (internship-uri) la companii (potențiali angajatori)

Acivitatea 6: Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională în vederea creșterii angajabilității grupului țintă

 • Subactivitatea 6.1: Stabilirea programului de consiliere și orientare profesională
 • Subactivitatea 6.2: Derularea sesiunilor de consiliere și orientare profesională.

Activitatea 7: Dezvoltarea și livrarea lunară a unor programe antreprenoriale personalizate domeniilor de specializare inteligentă

 • Subactivitatea 7.1: Crearea de programe antreprenoriale personalizate pe domenii de specializare inteligentă în care se înscriu temele de cercetare ale membrilor grupului țintă
 • Subactivitatea 7.2: Derularea lunară a programelor antreprenoriale personalizate pe domenii de studiu
 • Subactivitatea 7.3: Elaborarea, de către grupul țintă, a planurilor de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate (În cadrul programelor antreprenoriale, beneficiarii proiectului vor fi instruiți cu privire la modul de realizare a unui plan de afaceri/sustenabilitate, urmând ca, pornind de la propriul domeniu de cercetare, tema de cercetare doctorală/postdoctorală, condițiile specifice legate de studii și experiența profesională, direcțiile vizate în ceea ce privește cariera viitoare, fiecare dintre beneficiari să întocmească individual, dar sub îndrumarea coordonatorilor și expertilor specializați în formare antreprenorială, propriul plan de afaceri/sustenabilitate.)
 • Subactivitatea 7.4: Elaborarea metodologiei de evaluare calitativă a planurilor de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate
 • Subactivitatea 7.5: Constituirea unei comisii mixte și validarea de către acestea a planurilor de afaceri/sustenabilitate poststudii prezentate de catre grupul țintă
 • Subactivitatea 7.6: Elaborarea și eliberarea certificatelor de absolvire a programului antreprenorial

Activitatea 8: Pregătirea unor module de cursuri complementare, interdisciplinare și formarea unor competențe transversale grupului țintă, inclusiv pedagogice

 • Subactivitatea 8.1: Pregătirea și propunerea unui program de derulare a modulelor complementare
 • Subactivitatea 8.2: Organizarea modulelor de cursuri complementare
 • Subactivitatea 8.3: Pregătirea și derularea modulului de formare pedagogică

Activitatea 9: Managementul proiectului, achiziții publice și informare - publicitate proiect

 • Subactivitatea 9.1: Managementul resurselor umane
 • Subactivitatea 9.2: Derulare proceduri achiziții publice
 • Subactivitatea 9.3: Informare și publicitate

Activitatea 10: Decontarea cheltuielilor generale de administrație

 • Subactivitatea 10.1: Desemnarea personalului suport pentru activitatea managerului de proiect și a personalului administrativ și auxiliar
 • Subactivitatea 10.2: Desfășurarea activităților suport pentru activitatea managerului de proiect și a celor cu caracter administrativ și auxiliar

Perioada de implementare:

Perioada de implementare a proiectului este 24 mai 2019 - 23 decembrie 2020

Valoarea totala a proiectului:

6.877.908,86 lei

Alegeri studențești 2019

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE

4 - 11 octombrie 2019 - depunere candidaturi pentru Consiliul Facultății

11 - 16 octombrie 2019 - campanie electorală

22 octombrie 2019 - primul tur de alegeri pentru Consiliul Facultății ORELE 1000 – 1200, ÎN SALA B431 (lângă Secretariat)

23 octombrie 2019 - al doilea tur de alegeri pentru Consiliul Facultății (dacă este cazul!)

Validare în Senat: 31 octombrie 2019

LA ALEGERI, VOR PARTICIPA STUDENȚII DE LICENȚĂ DE LA DOMENIILE GEOGRAFIE, ȘTIINȚA MEDIULUI ȘI INGINERIE GEOLOGICĂ.

         

        Prodecan,

         Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI

Stimaţi studenţi!

 

        ÎN PERIOADA URMĂTOARE VOR FI ORGANIZATE ALEGERI PENTRU REPREZENTANȚI AI STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE SI GEOLOGIE ȘI PENTRU SENATUL UNIVERSITĂȚII ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI (DACĂ ESTE CAZUL), ASTFEL:

       

        - 1 student reprezentant - domeniul Geografie - licență,

        - 1 student reprezentant - Știința Mediului - licență,

        - 1 student reprezentant - domeniul Inginerie Geologică - licență

Candidații sunt rugați să depună o declarație de neaparteneță politică și un CV actualizat (în care să fie menționată media anului de studiu anterior (pentru studentii din anul II, III Licentă) sau media la admitere (pentru studentii din anul I Licență) la Secretariatul Facultății, până VINERI 11 octombrie 2019, ora. 14.00.

CALENDARUL ALEGERILOR, VA FI ANUNȚAT ULTERIOR !

       

          Regulamentului de alegere a reprezentantilor studentilor îl puteti consulta la adresa:

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf

 

        Prodecan,

Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI

Anul I - Eliberarea legitimațiilor de student (pentru reducere/gratuitate la transport CFR)

 • Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I în anul universitar 2019/2020, legitimaţiile se eliberează la cerere, prin completarea unui formular on-line, accesând link:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevEz1lHWtVBlKaTiKy2zUU4Y-qLKRQyoCoEo0y2yZiQVye1A/viewform

 • Data limită pentru completarea formularului: 15 octombrie 2019;

 • În urma centralizării, legitimaţiile urmează a fi imprimate, vizate şi distribuite studenţilor;

 • Deoarece legitimaţiile nedistribuite vor fi restituite la Magazia Centrală a U.A.I.C., studenţii care nu s-au înscris on-line, riscă să nu mai beneficieze de legitimaţie.

Devino absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie din Iaşi!- GeoDA

geoda 09.10.2019

Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie, sesiunea iulie 2020

Reamintim tuturor studenţilor din anii terminali că trebuie să își stabilească și să completeze în platforma de e-Learning, titlul lucrării de licență/disertație și profesorul coordonator.

Câmpurile de completat se găsesc în pagina de editare a profilului utilizatorului, ultima secțiune: Școlarizare.

(După autentificare, în partea dreaptă, sus, se dă click pe numele utilizatorului apoi se alege Profil din lista derulantă. Din acestă pagină, sus, pe mijloc se alege Editează profil. Se derulează până la ultima secţiune, Şcolarizare, şi se completează ultimele 2 câmpuri, titlul şi profesorul)

Studenții care au completat deja sunt rugați să verifice datele completate, deoarece în procesul de promovare în noul an universitar pot apărea erori.

Termenul limită este 30 noiembrie 2019.

Studenţii care nu respectă acest termen limită riscă să nu poată susţine examenul final în sesiunea curentă.

Conform regulamentului de activitate didactică, studenţii trebuie să îşi stabilească tema lucrării de licenţă/disertaţie cu 3 semestre înainte de susţinere.

 

banner elearning

 

Eventualele probleme legate de accesul la platformă sau lipsa vreunui profesor coordonator din lista de opţiuni se pot trimite pe email la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

Festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie - 2019-2020

BINE AŢI VENIT!

Festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Geografie şi Geologie, va avea loc luni, 30 septembrie 2019, începând cu orele 13°°, în Amfiteatrul B7, etaj III, corp B.

Studenţii sunt invitaţi la cele două departamente, începând cu orele 14°°.

 • Amfiteatrul B8, etaj IIIDepartamentul de Geografie (domeniile Geografie şi Ştiinţa mediului);
 • Amfiteatrul B6, etaj IIDepartamentul de Geologie (domeniile Geologie şi Inginerie geologică).

 

Începând cu ora 15°° va avea loc întâlnirea bobocilor cu profesorul îndrumător, în holul Departamentelor de Geografie şi Geologie.

 

 

DECAN,

Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

Simpozion internațional „Migrații și identitate: comunități, interferențe, conflicte”

Stimate doamne, stimați domni,
 
În zilele de 26-28 septembrie c., Humboldt Club Iași organizează, cu sprijinul financiar al Fundației Alexander von Humboldt, în colaborare cu mai multe instituții academice din România și Germania, un simpozion internațional cu tema „Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts”.
 
În cadrul simpozionului amintit, pe data de 26 septembrie,orele 18:30-19:15, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”,dr. Enno Aufderheide, secretar general, va prezenta programele de burse decercetare ale Fundației Alexander von Humboldt. Prezentarea va avea loc în limba engleză și va fi urmată de osesiune de întrebări și răspunsuri.
 
 
Cu deosebite considerații,
Flavius SolomonAcademia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”
Președinte Humboldt Club Iași
Simpozion internațional „Migrații și identitate: comunități, interferențe, conflicte”

Examenul de disertatie pentru studentii ERASMUS

Miercuri, 04.09.2019, orele 9.00 la Departamentul de Geografie, sala B629 se va desfasura examenul de disertatie pentru studentii ERASMUS.