admitere.geo@uaic.ro (permanent)
0232 201 597 (doar în perioada admiterii)

Domenii, programe și număr de locuri

Locuri master

Condiții de admitere

Media de admitere:
 • 60% Media examenului de licenţă/diplomă;
 • 40% Media obţinută din analiza CV-ului și a scrisorii de intenţie;

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu aceeaşi medie:
- media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS
- media ECTS din ultimul an de studii universitare de licență

Pentru programul în limba franceză se susține Proba eliminatorie: Competențe lingvistice – ADMIS/RESPINS.

Programul Geologie de sondă se adresează, în principal, absolvenţilor cu diplomă de licenţă de la domeniile Inginerie geologică, Geologie, Geografie, Știinţa mediului, Chimie, Fizică, Biologie.

Taxa de înscriere

 • 200 lei pentru domeniile Geografie și Știința Mediului (o singură taxă pentru ambele domenii)
 • 150 lei pentru domeniul Geologie
 • 150 lei pentru domeniul Inginerie Geologică

Dosarul de înscriere - Acte necesare - MASTER

 1. Acord de confidenţialitate
 2. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu, ambele în original;
 3. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (sau echivalenta acesteia-adeverinţa de absolvire), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune copie și o adeverinţă de la universitatea/ facultatea unde are actele în original);
 4. Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar;
 5. Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar;
 6. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie simplă;
 7. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 8. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de masterat: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 9. În cazul absolvenţilor de studii universitare de licenţă aparţinând unei alte instituţii de învăţământ superior (alta decât Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi): adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 10. CV + Scrisoare de intenție
 11. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 12. Fişa de înscriere (se generează automat la facultate)
 13. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
 14. Dosar plic
IMPORTANT!

CV-ul și Scrisoarea de intenție se depun împreună cu celelalte acte necesare în dosarul de admitere.

Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai sus şi traducerea autorizată în limba română.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

Taxe de școlarizare

 • 3.000 lei pentru programele Geomatică, Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului, Turism şi dezvoltare regională, Mediul actual şi dezvoltare durabilă
 • 3.900 lei pentru programul Turism şi dezvoltare regională / Tourisme et developpement regional
 • 3.200 lei pentru programele Geochimia mediului, Geologie de sondă

Ultima Medie de Admitere la Buget în

Programul de masterUltima medie la buget, după contractare
Geomatică8,47
Riscui naturale și amenajarea teritoriului7,42
Mediul actual și dezvoltare durabilă8,61
Turism și dezvoltare regională7,95
Turism și dezvoltare regională - în limba franceză9,70
Geochimia mediului8,87
Geologie de sondă9,85